Wie: Iedereen
Wat: beraad, gebaseerd op een burgerberaad
Waar: Buurthuis Beien Enschede
Wanneer: 12 oktober, 2 november en 16 november van 17:00 - 21:00 en inclusief eten
Prijs: gratis, een bijdrage wordt gewaardeerd
Voertaal: Nederlands

Opgeven: https://forms.gle/9jJ8qFcGVgTEw8vu7

Website met meer informatie: Enschede.voltberaad.nl

Beraad democratische vernieuwing

Politieke partij Volt streeft naar een nieuwe generatie leiders in de politiek en naar een nieuwe bestuursstijl. Volt weet dat je samen tot betere oplossingen komt. Daarom streeft Volt naar een sterkere rol van de burger in de democratie. Om deze theorie in de praktijk te brengen gaan we, Volt Twente, zelf een beraad organiseren. Het beraad zal plaatsvinden op 12 oktober, 2 november & 16 november in Buurthuis Beien. Het beraad is bedoeld om de betrokkenheid van inwoners te vergroten, ideeën te delen en samen te werken aan oplossingen voor lokale uitdagingen. De opzet van het beraad zal gebaseerd zijn op de opzet van een burgerberaad.

Q&A

Wat is een burgerberaad?

^

Een burgerberaad bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten van een door loting samengestelde groep inwoners. Zij buigen zich als groep over een maatschappelijk probleem. Dit zijn vaak complexe, gevoelige en open vraagstukken waar de politiek niet of moeilijk uitkomt: er zijn veel onzekerheden over de context en de toekomst van het probleem, er zijn veel meningen met kans op polarisatie en/of de vraagstelling is nog open en hangt af van veel andere factoren. De deelnemers laten zich, in een onafhankelijk proces, grondig informeren door experts en elkaar. De deelnemers gaan op zoek naar oplossingen die het algemeen belang het beste dienen. Er zijn duidelijke afspraken over de kaders en mandaten. Een burgerberaad bestaat meestal uit drie fasen: de informerende fase, de overlegfase en de adviserende fase. Het resultaat van een burgerberaad is een verslag met aanbevelingen en argumenten dat door de vooraf afgesproken meerderheid van het burgerberaad wordt ondersteund. 

Een burgerberaad is te groot om mee te beginnen. Daarom gaan we in Enschede eerst een iets kleiner beraad houden. Het idee is, dat we een zo gevarieerd mogelijke groep deelnemers krijgen. Daarom wordt ieder Volt-lid dat komt, gevraagd een niet-Volt-lid uit te nodigen. Bij een burgerberaad gaat het er namelijk om dat je in gesprek gaat met mensen met verschillende perspectieven m.b.t. het vraagstuk. Het beraad is voor Volt Twente een manier om leden te betrekken bij het beleidsproces. In onderstaande video leggen Maartje en Diederik uit wat dat is.

YouTube: Wat en hoe van Volt Ledenberaad

Meer informatie

Mijnburgerberaad.nlburgerberaad.nu

Wat is het onderwerp?

^

We hebben aan de leden in Twente gevraagd welk vraagstuk zij van belang vinden en daar is “Democratische vernieuwing” uit gekomen. Dit is een heel breed onderwerp. Omdat we de uitkomst willen gebruiken als input voor de Volt Fractie beperken we het vraagstuk tot de democratie in de gemeente.

Het vraagstuk:

We wonen in een representatieve democratie. We kiezen dus mensen om ons te vertegenwoordigen en vertrouwen erop dat zij de goede en geïnformeerde beslissingen nemen. Hoe goed voel jij je op dit moment vertegenwoordigd in de gemeente Enschede? Krijg je genoeg mee van wat je wilt en wordt informatie op de juiste manier gegeven? Hoeveel invloed zou je willen uitoefenen op besluiten en op welke manier? We willen graag antwoord op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners van Enschede zich beter vertegenwoordigd voelen en meer vertrouwen krijgen in de beslissingen van de gemeente?

Wie mogen er meedoen en waar geef ik me op?

^

Het ledenberaad van Volt staat open voor alle geregistreerde leden van de partij. Zij worden verzocht om een niet-lid mee te nemen van een ander gender, het liefst met een andere kijk op het probleem en/of een andere achtergrond. Geïnteresseerden worden aangemoedigd om zich aan te melden voor het evenement en samen met de andere deelnemers tot een mooi resultaat te komen. We streven naar 40-50 aanmeldingen. Aanmelden kan via onderstaande link tot en met 23 september.

Programma:

Een burgerberaad, en dus ook het ledenberaad, bestaat meestal uit drie fasen: de informerende fase, de overlegfase en de adviserende fase. Dit zullen dan ook de hoofdfases zijn voor de verschillende dagen. 

Dag 1: 12 oktober van 17:00 - 21:00 

Vandaag zullen we nog even kort de structuur van het ledenberaad uitleggen: hoe werkt een ledenberaad, wat zijn de uitkomsten en wat wordt ermee gedaan. Na een korte kennismaking is er een aantal presentaties van verschillende experts waar ook iedereen de kans krijgt om vragen te stellen. De experts die zullen worden uitgenodigd (en kunnen worden aangedragen), worden gekozen op basis van verschil in achtergrond en invalshoeken. Zij presenteren dus verschillende kanten van het probleem zodat deelnemers een objectief en breed beeld krijgen. Tussendoor is er tijd voor een lekkere maaltijd. Als afsluiting spreken we kort met elkaar over de presentaties en is er tijd voor wat laatste vragen.

Tussendoor

Ook tussendoor hoeven deelnemers niet stil te zitten. Naast het laten bezinken van de presentaties en het nadenken over het onderwerp en de oplossingsrichtingen, zullen ook eventuele vragen worden beantwoord over zaken die tijdens de eerste sessie nog niet duidelijk waren. Om het denken alvast wat te prikkelen, willen we vragen om een paar korte filmpjes te bekijken, enkele artikelen te lezen of een poll in te vullen.

Dag 2: 2 november van 17:00 - 21:00

De tweede dag zal in het teken staan van overleg met andere deelnemers. Na een korte samenvatting en uitleg van de avond wordt iedereen in groepjes verdeeld. Groepsindeling zal gebeuren op basis van achtergrondkenmerken om zo een goede verdeling te krijgen van kennis en meningen. Elke groep wordt door een voorzitter/notulist bijgestaan die het gesprek zal leiden en zal opschrijven wat wordt gezegd. Van deze overlegrondes zullen er meerdere zijn, waarbij ook elke keer een ander onderdeel van de uitdaging wordt besproken. Ook tijdens deze avond wordt voor avondeten gezorgd. Als afsluiting en tussendoor krijgt iedereen de kans om vragen te stellen, om extra informatie te vragen en onduidelijkheden te verhelderen.

Tussendoor

Ook tussen de tweede en derde sessie is er tijd voor reflectie. Deelnemers wordt gevraagd om de top-drie-oplossingen op te schrijven en in te sturen. Eventuele onbeantwoorde vragen zullen we ook beantwoorden.

Dag 3: 16 november van 17:00 - 21:00

De laatste dag is het tijd om met resultaten te komen. Na een korte samenvatting en introductie van de dag worden deelnemers ingedeeld in groepjes van twee, en vervolgens van vier om de vooraf bedachte voorstellen te bespreken, verder uit te werken, samen te voegen of te verwerpen. In grotere groepen van vijf à zes deelnemers wordt overlegd welke ideeën het beste zijn en de meeste kans van slagen hebben. Wederom wordt het avondeten verzorgd. Tot slot houdt elk groepje een korte en toegespitste presentatie en wordt er gestemd over de ideeën. Alle ideeën/aanbevelingen worden opgeschreven, inclusief de stemresultaten. Als eindproduct van het ledenberaad wordt er een samenvatting geschreven met aanbevelingen waar de fractie mee aan de slag kan; bij een volgend Volt-congres zal gestemd worden over opname in het Enschedese beleid. Om het resultaat van het ledenberaad te vieren zal er na afloop nog een korte borrel zijn.

Resultaat ledenberaad

We hebben voor dit ledenberaad een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staat meer over deelname, wat we gaan doen met de uitkomsten en de totstandkoming van besluiten. Lees meer: Overeenkomst ledenberaad