Een warme herfstmaand: Oktober

Een warme herfstmaand: Oktober

6 nov 2022 18:12:57 UTC
politieke partij volt nederland megaphone blog

Een warme herfstmaand: oktober

6 november 2022

In oktober is er weer van alles gebeurd. Erik deelt wat hem bij is gebleven, Linda schrijft over de starterswoningen die op het stationsplein zullen verrijzen. Maarten kijkt voor verslavingszorg naar IJsland, Oscar geeft een inkijkje in een grote politieke tegenstelling in de raad op het gebied van asielopvang. Luc sluit af met een treffende passage uit Matteüs. Veel leesplezier!

Erik

Erik kijkt terug op een een aantal bijeenkomsten in oktober die buiten de raadszaal plaatsvonden.

Op 3 oktober begon ik de maand met een mooie 'inclusieve bijeenkomst' in het Rijksmuseum Twenthe in samenwerking met Aveleijn. Later die dag hadden we met 4 raadsleden een erg informatief gesprek met de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en iemand van het team van de CIO (Chief Information Officer). Dat vond ik als student Cyber Security (ja, ik moet nog een keer afstuderen) natuurlijk wel interessant en een mooi moment om even wat inzicht te krijgen in waar de gemeente Enschede mee bezig is. We kregen nog een primeur: er komt dit jaar voor het eerst een jaarverslag gegevensbescherming aan. Afwachten dus!

Op 11 oktober was 's ochtends samen met Oscar bij het regenboogontbijt met een mooie korte theatervoorstelling van NEST. Ik leerde dat het Stonewall café in Enschede genoemd is naar de Stonewall-rellen. Ook was dit voor mij denk ik de eerste keer dat ik de Piano Man meezong met daglicht.

Op 18 oktober hebben we de bij de notaris akte van de Stichting Fractieondersteuning Volt Enschede getekend. Deze stichting is nodig omdat de gemeente een stichting vereist waarnaar ze ons budget kunnen overmaken (€5750 per jaar). Maarten en ik hebben de afgelopen tijd flink lopen sparren over wat er nou precies in die statuten moest staan. Best leuk om daar een keer in te duiken!

Als afsluiter was er op 27 oktober een waardevolle bijeenkomst met alle wijkbudgetcommissies van Enschede. Dat zijn inwoners van wijken die als vrijwilligers beslissen over aanvragen voor wijkbudgetten. Dit was dé jaarlijkse bijeenkomst voor raadsleden om te kijken wat er nou precies gebeurt met die wijkbudgetten. En ik was het enige raadslid dat aanwezig was. Ik zal zeker nog een keer een uitgebreidere blog schrijven over het onderwerp wijkbudgetten, want ik denk dat het echt heel tof is dat je die in Enschede kunt aanvragen. Dat kan trouwens via dit formulier!

Linda

Linda vertelt over de woningbouwplannen rondom het stationsplein!

Hoe wil Enschede haar Young professionals verleiden om in Enschede te blijven? Met een luxe woning in hartje Enschede met gave voorzieningen! Hier zie je al wat schetsen. Een voorproefje: Schets woontoren stationsplein Enschede

Maandag 24 oktober 2022 stond de raadvergadering in het teken van de parkeerbelasting (gaaaap), diverse moties (onder meer over asielbeleid: interessant!) en ook van de exploitatiebegroting van een luxe woontoren aan het Stationsplein, speciaal voor young professionals. Talent wil de gemeente graag behouden voor de stad en regio, iets wat Volt ook in haar beleids- en verkiezingsplannen heeft opgenomen.

Al jaren verlaten veel afgestudeerden onze mooie regio direct na hun opleiding. Echt jammer, want we hebben hun kennis en expertise immers hard nodig om economisch te kunnen (blijven) groeien! Tom Pouce, verzin een list, dacht de gemeente, et voila: een luxe woontoren met gym, lunchroom, dakterras, wasruimte en fancy werkplekken rolde uit de koker van de wethouder en exploitant Ten Brinke. Prachtig ontwerp, ik zie het als een aanwinst voor ons (best saaie) stationsplein en denk dat daar wonen erg aantrekkelijk zal zijn voor de beter verdienende professionals. Kijk zelf maar even hier en vorm je eigen mening.

De meningen in de raad waren wel wat verdeeld: enkele partijen (zijn bang dat veel van de 159 appartementen leeg komen te staan omdat de huurprijzen met 800-1400 euro 'te hoog' zouden zijn. Ik ben hier minder bang voor, omdat er niet veel soortgelijke woningen aangeboden worden in hartje Enschede. Je krijgt voor de hoge huurprijs heel veel terug, waaronder een energierekening die bijna nul is. En er worden in het Centrumkwartier voor mensen die een dergelijke huur niet kunnen betalen of liever willen kopen, prachtige andere woningen gebouwd.

Maarten

Maarten over kiezen en heel Europa veranderen!

Er zijn erg veel interessante onderwerpen die je kan oppakken om je in te verdiepen. Zeker als je debatten meekijkt van commissievergaderingen of raadsvergaderingen (die kan je hier vinden). Het is dan goed te zien hoe diverse partijen in de onderwerpen staan (en hoe krampachtig dat soms is).

Het is dus zaak om te kiezen..!😁

Uit de commissievergadering voor de gemeente begroting haalde ik het onderwerp Jeugdzorg. Het viel mij namelijk op dat de wethouder benoemde dat er wordt gekeken naar de stijging van de kosten in financiële termen, zoals de effecten van de recente stelselwijziging, maar hij vertelde niets over de sociaal maatschappelijke factoren die de autonome toename van de vraag kunnen verklaren. Reden voor mij om me hier in te gaan verdiepen en eventueel hierover vragen voor te bereiden. In december komt de wethouder met zijn bevindingen… Ik ben benieuwd.

Deze week kwam een rapport van de rekenkamer uit van een onderzoek over Verslavingszorg in Enschede. Wat voor mij schokkend is, is de constatering dat doordat verslavingszorg een gefragmenteerd beleidsterrein is, we eigenlijk op bestuursniveau niet weten wat we doen. Gelukkig gebeurt er wel veel in Enschede, maar of het effectief is….geen idee. De vraag die bij mij opkomt is: In hoeverre sluit wat we doen aan op het IJslandse Preventiemodel, dat door het Trimbos Instituut bij 10 gemeenten in een pilot wordt uitgevoerd, en kunnen we het IJslandse Preventiemodel gebruiken om ons beleid beter vorm te geven? Ik vraag me dan tevens af of zichtbaar wordt of er op andere beleidsterreinen kan/moet worden bijgestuurd om de (sociaal maatschappelijke) oorzaken te verminderen. Binnenkort komt het college hiermee naar de raad…

Ondertussen ben ik bezig om te kijken hoe we onze interne processen kunnen stroomlijnen en ondersteunen zodat we efficiënter en dan ook hopelijk nog effectiever kunnen (samen)werken. Vanuit mijn professie denk ik dan ook meteen na over hoe we dat kunnen vertalen naar de andere gemeenteraadsfracties, provinciale staten fracties, tweede kamer fractie en natuurlijk de rest van Europa, want ja...wij zijn Volt...😁.

Oscar

Oscar reflecteert over een plan om regie te nemen op asielopvang.

Asielopvang is altijd een heet hangijzer in de lokale politiek. Dus toen wij samen met D66, Partij van de Dieren, GroenLinks en SP een open brief naar het college stuurden begrepen wij ook wel dat dit niet zomaar overgenomen zou gaan worden. Maar toch vonden we het belangrijk om dit te proberen. De asielopvangcrisis in Nederland wordt met de dag schrijnender en een oplossing blijft ver weg. Wij vinden dat ook Enschede zijn steentje moet bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Want zolang alle gemeentes maar hun handen van het probleem blijven aftrekken en naar Den Haag blijven wijzen, komt een oplossing niet dichterbij.

Naar aanleiding van onze brief is er ook een motie ter stemming gebracht in de gemeenteraad om structureel asielzoekers in Enschede op te nemen. Met 1 stem verschil heeft deze motie het helaas niet gehaald. Naast de usual suspects FvD en PVV waren ook de VVD, BBE en het CDA tegen. Gaat dit betekenen dat er geen asielopvang in Enschede gaat plaatsvinden? Zeer waarschijnlijk niet. In Den Haag zijn ze druk bezig met het opstellen van de spreidingswet, waar ook gemeentes kunnen worden opgedragen om asielopvang te realiseren. En dan is de kans ontzettend groot dat een grote gemeente als Enschede verantwoordelijk wordt gehouden om asielzoekers op te vangen. De tegenstem van de deze partijen lijkt ons vooral een uitstel, maar geen afstel. In de motie stelden wij voor om de opvang kleinschalig en verdeeld over Enschede te doen, zoals eerder al het voorkeur van de raad was. Vergelijkbare situaties in andere steden geven aan dat dit de integratie bevordert en de kans op overlast significant verlaagt. Maar als we de asielopvang uit handen geven aan het rijk, ligt het voor de hand dat ze zullen kiezen voor een locatie die snel beschikbaar is en veel plekken biedt. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er dan meer dan 1000 asielzoekers op het vliegveld worden ondergebracht. Een oplossing waar de gemeenteraad het helemaal niet mee eens zal zijn.

Met deze motie hadden we de mogelijkheid om de regie zelf in handen te houden en tegelijkertijd een menswaardige opvang voor deze asielzoekers te bieden. Dat deze motie het niet gehaald heeft is dus een gemiste kans. Vooral van de partijen als VVD en BBE. Voor de motie stemmen was niet goed gevallen bij hun achterban, maar als je wil besturen dan moet je soms ook impopulaire keuzes durven te maken. Door tegen te stemmen kunnen ze richting Den Haag wijzen als het gaat om de asielopvang, maar of we daar op de lange termijn in Enschede iets mee opschieten is maar zeer de vraag.

Dit was de motie en hieronder zie je de uitslag van de stemming: Uitslag stemming motie asielopvang

Compliment van de maand

We starten bij deze een nieuwe rubriek: het compliment van de maand! Hierbij geven we een compliment aan een raadslid van een andere fractie.

Ons compliment van de maand gaat naar collega Maschja Baas van D66. Ze had een glansrol bij de raadsvergadering van 24 oktober. Zowel met het indienen van de motie over asielzoekers (kijk vooral even dit stukje terug! als het beantwoorden van de (veelal onzinnige) reacties die ze daarop kreeg. Het meest opvallende van dit debat over asielopvang vond ik dat de grootste partij van Enschede, BurgerBelangenEnschede niets van zich liet horen, maar vervolgens wel tegen stemde. Van de PVV hoor je in ieder geval duidelijk hun mening: ze zien buitenlanders als criminelen in spe die de oorzaak zijn van alle problemen. Maar niemand van de 10 raadsleden van BBE nam het woord. Waarom spreken zij zich niet uit over zo'n belangrijk thema? Zoals te lezen is bij 1Twente, wordt het nu afwachten tot het Rijk met een opdracht komt. Klink ik cynisch als ik verwacht dat BBE dan gaat klagen over wat er allemaal opgelegd wordt vanuit het Rijk? Vervolgens kwam (filmpje Maschja met een interpellatie (die moest ik ook even opzoeken) over dubieuze praktijken van GBTwente, wat er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat GBTwente is gestopt inwoners te vragen foto's van hun huis op te sturen. Respect!

Luc

Luc vond er wel wat van dat een christelijke partij, het CDA, tegen de motie voor opvang van asielzoekers stemde. Zijn bijdrage van deze week: Matteüs 25:31-46

Het oordeel

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Hopelijk heb je weer genoten van dit inkijkje in ons raadswerk. Hier vind je de blog van september. Tot de volgende!

ractie. Ze zijn momenteel nog druk bezig met schrijven.